Ochrana súkromia

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, ako je chránené vaše súkromie, aké údaje získavame a spracúvame.

Konkrétne ide o informácie o spracúvaní osobných údajov na stránke www.branislavskripek.sk (ďalej aj „webová stránka“) podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov na tejto stránke je Branislav Škripek, Podhájska 167, 900 86 Budmerice (ďalej len „prevádzkovateľ“). V záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov je možné prevádzkovateľa kontaktovať na kontakt@branislavskripek.sk, príp. písomne na adrese Kancelária poslanca NR SR Branislava Škripeka, Partizánska 2, 811 03 Bratislava.

Spôsob získavania osobných údajov

Osobné údaje sú získavané od dotknutej osoby:

  • pri vyplnení kontaktného formulára pre odber noviniek na tejto webovej stránke,
  • pri prehliadaní tejto stránky prostredníctvom súborov cookies. 

Rozsah osobných údajov

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Dotknutá osoba môže poskytovať osobné údaje v rozsahu: krstné meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo, vek.

Dotknutá osoba zodpovedá za to, že osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi sú skutočne jej osobnými údajmi, sú pravdivé, úplné a správne. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zároveň je oprávnená a povinná, kedykoľvek zistí, že jej osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú neúplné, nesprávne alebo je potrebná ich aktualizácia, upozorniť na túto skutočnosť prevádzkovateľa.

Účel a právny základ spracúvania

Prevádzkovateľ zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje s cieľom kontaktovať dotknuté osoby v súvislosti s novinkami a informáciami o svojich aktivitách, za predpokladu, že dotknutá osoba poskytne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na informačné účely – zasielanie informácií a prezentáciu aktivít prevádzkovateľa. V tomto prípade je spracúvanie osobných údajov založené na právnom základe vyplývajúcom z čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, t. j. na súhlase dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov na tieto účely je dobrovoľné. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel zaškrtnutím políčka s textom: „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov“ v kontaktnom formulári, ktorého neoddeliteľnou prílohou je tento dokument a odoslaním formulára prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na tieto účely na dobu určitú, a to na 5 (päť) rokov odo dňa poskytnutia súhlasu, resp. do odvolania súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou, vrátane emailom na emailovú adresu prevádzkovateľa: kontakt@branislavskripek.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Prevádzkovateľ tiež spracúva osobné údaje v rozsahu vekové rozpätie dotknutých osôb za účelom vyhodnotenia dotazníkov, vypracovaných dotknutými osobami. V týchto prípadoch je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas podľa  čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý dotknutá osoba udelí zaškrtnutím príslušného políčka.

Po splnení účelu spracúvania, po uplynutí doby spracúvania osobných údajov alebo v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľ zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov v súlade s GDPR.

Práva dotknutej osoby

Dotknutej osobe sa zaručujú všetky práva podľa kapitoly III GDPR. Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva:

  • žiadať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú o nej osobné údaje spracúvané,
  • právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
  • právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť/návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava – ďalšie kontaktné údaje sú dostupné na stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Príjemcovia

Dotknutá osoba berie na vedomie, že ňou poskytnuté osobné údaje budú sprístupnené poskytovateľovi webhostingu, ako príjemcovi, ktorý nie je oprávnený osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracúvať, príp. nasledovným sprostredkovateľom prevádzkovateľa:

  • spoločnosť zabezpečujúca údržbu software,
  • poskytovateľ marketingových služieb/PR služieb.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Návrat hore